دبیرستان نمونه دولتی شهید مرتضی مطهری

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج

باسمه تعالی

دانش آموزان عزیز از آنجایی که مسئولان مدرسه شما را فردی صاحب رای وصاحب نظر می دانند لذا خواهشمندیم ضمن مطالعه دقیق با دقت وبا صداقت وعادلانه به سوالات زیر پاسخ دهید.

درثبت نام و نام خانوادگی و کد ملی و به ویژه کلاس خود دقت نمایید

درضمن نظرات شما کاملا محرمانه خواهد بود

نام : نام خانوادگی: کد ملی: کلاس:

 

آیا دبیر مربوطه از زمان ووقت مناسب در فعالیتهای درسی وتربیتی به خوبی استفاده میکند؟
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی

 

آیا معلمان شما به رشته درسی خود تخصص کامل دارند واز روشهای مناسب وفناوری جدید در تدریس خود استفاده میکنند؟
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی

 

آیا معلمان با کلمات محترمانه والفاظ خوب در کلاس دانش آموزان را مخاطب قرار میدهد؟
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی

 

آیادبیران در حد توان ووقت دانش آموزان تکالیف ارائه میدهندو از تکالیف تکراری وخسته کننده دوری میکنند.
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی

 

آیا معلمان از ابزارهای تشویقی در کلاس برای تشویق وترغیب دانش آموزان استفاده میکنند.
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی

 

آیا معلم شما عدالت در کلاس را رعایت میکند وحق دانش آموزان محفوظ است وبه نظرات دانش آموزان وفرصت اظهار نظر آنان اهمیت میدهد؟
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی

 

آیا رفتار وکردارمعلمان در تغییر رفتار شما موثر بوده است والگوی خوبی برای شما بوده است؟
قرآن
پیام های آسمانی
ادبیات فارسی
عربی
انگلیسی
علوم تجربی
ریاضی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ وهنر
تربیت بدنی
کاروفن آوری
تفکروسبک زندگی